Betalings condities

Betalingsconditie:

U gaat met het volgende akkoord indien u gebruik maakt van de diensten van Van Sleen pakketdienst:

  1. Betaling binnen 14 dagen o.v.v. het factuurnummer,
  2. dat, indien er niet binnen de betalingstermijn betaald wordt en door ons besloten wordt de incasso uit handen te geven, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die genomen worden voor het incasseren voor uw rekening zijn,
  3. dat, indien een factuur niet betaald is binnen 5 dagen na de tweede herinnering, verstuurd per e-mail of gewone post, alle openstaande vorderingen onmiddellijk en ineens opeisbaar zijn,
  4. dat, indien er niet binnen 5 dagen na de tweede herinnering betaald is en wij besluiten u te gaan aanmanen, er € 35,00 aanmanings- en administratiekosten aan u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn onmiddellijk opeisbaar,
  5. dat u de wettelijke handelsrente vanaf ingebrekestelling verschuldigd bent, hiervoor geldt de betalingstermijn op de factuur als fatale termijn,
  6. dat 8 dagen na factuurdatum niet meer gereclameerd kan worden. De factuur is na 8 dagen automatisch akkoord bevonden,
  7. Dat schadeclaims niet verrekend kunnen worden met openstaande facturen. Voor schadeclaims dient een aparte procedure gevolgd te worden.
  8. Dat bij betalingsachterstand u de toegang tot ons pakketboekingssysteem geheel of gedeeltelijk ontzegd kan worden.